iusiaN   kauchai   khanbut   kitha   lunbun   nngthe   sutian   tanphiN bunchiuN   bangcham   chuliau thekiong